Darmowa dostawa od 249,00 zł

Polityka mediów społecznościowych

Polityka prywatności

Polityka prywatności Kontri Sp. z o.o. dotycząca korzystania z portali społecznościowych

Niniejsza Polityka prywatności opisuje w jaki sposób Kontri sp. z o.o. postępuje z Danymi osobowymi Użytkowników zbieranymi za pośrednictwem następujących stron internetowych:

 • https://www.facebook.com/KiddyMoonPL/
 • https://www.instagram.com/kiddymoon.pl/

1. Postanowienia ogólne

 • 1.1. Administrator Danych Osobowych - Administratorem Danych Osobowych jest Kontri sp. z o.o.
 • 1.2. Współadministratorzy Danych Osobowych – Facebook, Inc.
 • 1.3. Dane osobowe – są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • 1.4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z portali społecznościowych, w tym również osoby nie posiadające konta na portalach społecznościowych.
 • 1.5. Polityka Prywatności – niniejszy dokument.
 • 1.6. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119, 4 maja 2016 r.

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych.

 • 2.1. Kontri Sp. z o.o. będzie przetwarzał dane które Użytkownik umieszcza na portalu społecznościowym m.in. imię i nazwisko (w tym nazwa profilu) Użytkownika oraz dane, do których Kontri Sp. z o.o. uzyska dostęp po wyrażeniu zgody przez Użytkownika w zależności od jego ustawień prywatności, m.in.: adres e-mail, numer telefonu, inne dane kontaktowe, zainteresowania, deklarowana lokalizacja, komentarze, polubienia, wizerunek. Ponadto Kontri Sp. z o.o. będzie przetwarzał Dane osobowe podane przez Użytkownika w swoich komentarzach zamieszczanych na Portalach społecznościowych.
 • 2.2. Niezależnie od powyższego Kontri Sp. z o.o. będzie przetwarzał informacje dotyczące Użytkownika dostarczane automatycznie za pomocą tzw. plików cookies. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://kiddymoon.pl/pl/privacy-and-cookie-notice.html
 • 2.3. Użytkownik jest zobowiązany do niepodawania i nie udostępniania na Portalach społecznościowych żadnych danych osobowych osób trzecich, chyba że posiada zgodę osoby, której dane dotyczą.
 • 2.4. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez podmioty prowadzące serwisy internetowe na których umieszczone są Portale społecznościowe. W celu uzyskania informacji na temat zasad przetwarzania danychs osobowych, należy zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności oraz polityką cookies udostępnioną przez właściwy serwis internetowy.

3. Cel przetwarzania danych osobowych.

W związku z prowadzeniem aktywności na portalach społecznościowych Kontri Sp z o.o., jako administrator Danych osobowych, wykorzystuje Dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 • 3.1. udzielania odpowiedzi na pytania lub rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony prawnie interes administratora) – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi;
 • 3.2. prowadzenia konkursów – jako podstawa prawna przetwarzania danych w ramach konkursów służy artykuł 6 ustęp 1 lit. b RODO. W przypadku złożenia oświadczenia o zgodzie w ramach konkursu za podstawę prawną przetwarzania danych opartego na udzielonej zgodzie służy artykuł 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda Użytkownika) do czasu wycofania zgody, z tym zastrzeżeniem, że dane te mogą być przetwarzane również po tym okresie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego w poniższych punktach, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach archiwalnych lub zapewnienia rozliczalności;
 • 3.3. archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony prawnie interes administratora) – przez okres w jakim administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne;
 • 3.4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony prawnie interes administratora) – do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikającego z przepisów prawa;

4. Prawa osób, których dane dotyczą.

Każdy Użytkownik w zakresie w jakim Kontri Sp. z o. o. pozostaje administratorem jego danych ma prawo do:

 • 4.1. uzyskania dostępu do swoich Danych osobowych (art. 15 RODO),
 • 4.2. sprostowania swoich Danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO),
 • 4.3. usunięcia swoich wszystkich lub niektórych Danych osobowych (art. 17 RODO),
 • 4.4. ograniczenia wykorzystania Danych osobowych (art. 18 RODO),
 • 4.5. przenoszenia Danych osobowych Użytkownikowi lub innemu wskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy (art. 20 RODO),
 • 4.6. cofnięcia wyrażonej zgody na wykorzystywanie Danych osobowych w dowolnym momencie – jeżeli Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 RODO),
 • 4.7. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika wobec wykorzystywania jego Danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Kontri Sp. z o.o. Na skutek wniesienia sprzeciwu Kontri Sp. z o.o. rozważy, czy – ze względu na szczególną sytuację Użytkownika – ochrona jego interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując Dane osobowe Użytkownika. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, Dane osobowe zostaną usunięte (art. 21 ust. 1 RODO).

W zakresie, w jakim administratorem Danych osobowych Użytkowników są podmioty prowadzące serwisy internetowe na których umieszczone są Portale społecznościowe, prawa przysługujące Użytkownikom określone są we właściwej polityce prywatności oraz polityce cookies udostępnionej przez właściwy serwis internetowy.

pixel